ryby-bzenec.cz na facebooku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu ryby-bzenec.cz platné od 6. 1. 2023

Prodejce

Barbora Mičková, Pod Vinohrady 2409, 697 01 Kyjov, IČ: 87344645, DIČ: CZ7555234247. Firma je zapsaná na ŽÚ u Městského úřadu v Kyjově, č.j.: 12663/13/326, sp.zn.: 2495/2013/326. Firma je zastoupena majitelkou Barborou Mičkovou. Firma není plátcem DPH!!!

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Dle §1843 odst 1) písm. j) je označení právních předpisů Česká republika, dle písm. l) česky.

 

Další informace:

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Reklamační řád

Technické parametry webu (způsoby řazení, personalizace cena atp.)

Neregistrovaný zákazník

Internetový obchod ryby-bzenec.cz umožňuje objednání zboží zákazníkům bez registrace. Neregistrovaným zákazníkem se stává každý uživatel internetového obchodu ryby-bzenec.cz, který provede platnou objednávku. Neregistrovaný zákazník nevyužívá slev a výhod registrovaného zákazníka, více o výhodách registrovaného zákazníka. Nejste-li registrovaným zákazníkem a máte zájem o registraci, stačí jen vyplnit registrační formulář.

Registrovaný zákazník

Registrovaným zákazníkem se stává každý uživatel Internetového obchodu ryby-bzenec.cz, který provede platnou registraci. Na základě této registrace umožníme zákazníkovi přístup do internetového obchodu s vlastním přihlašovacím jménem a heslem. Zákazník může od této chvíle objednávat nabízené zboží. Registrovaný zákazník využívá všech slev a výhod registrovaného zákazníka.

Dodací podmínky, ceny a skladovost

Ceny jsou uváděny v Kč s DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Zboží, u kterého je uváděna zpřesněná dostupnost zboží (zboží skladem), expedujeme do 24 hodin (v pracovní dny). Ostatní zboží, kde je uvedena dostupnost na dotaz, je dodací doba neurčitá, zpravidla však expedujeme zboží do 7 - 10 dnů od objednání. V případě, že nebude zboží skladem na dotyčném VO, bude zákazník o dané skutečnosti neprodleně informován (emailem nebo telefonicky) a dohodne se na dalším postupu.

Informace o skladovosti jsou několikrát denně aktualizovány, takže odpovídají skutečnosti.

Obrázky u zboží

Obrázky u zboží z 99% odpovídají skutečnosti.

Objednávání zboží

Objednávku může uskutečnit jak registrovaný, tak neregistrovaný zákazník. Vybrané zboží vkládáte do košíku, kde se Vám zboží ukládá v požadovaném množství. Jestliže chcete zboží v košíku objednat, je nutné se přesunout do Košíku a tam stisknout tlačítko "Přejít k zaplacení", tam již vyberte způsob doručení a místo doručení a odešlete objednávku. Po odeslání se stane objednávka závaznou, na Váš e-mail bude odesláno potvrzení o objednávce a bude ihned po doručení předána k vyřízení. Stav vyřizování Vaší objednávky můžete sledovat po přihlášení v sekci "Moje objednávky" (pouze registrovaný zákazník). Proto, aby mohla být objednávka včas vyřízena a zboží expedováno, je rozhodující čas objednání zboží, čím dříve, tím lépe.

V případě platby předem je zboží rezervováno a zajišťováno až po připsání platby na náš účet nebo po doručení potvrzení o převodu platby z banky (emailem).

Doprava zboží

Zboží je dodáváno dopravci DPD, ČESKÁ POŠTA nebo ZÁSILKOVNA.

Doprava zboží je uskutečňována v rámci ČR. Doprava mimo ČR je kalkulována individuálně na každou zásilku.

Platební podmínky

Zboží lze zaplatit buď dobírkou (hotovost, karta) přepravci při předání zboží nebo platbou předem na účet dodavatele nebo kartou. U objednávek nad 10 000,- bez DPH vyžadujeme provést platbu bezhotovostně formou zálohové faktury, po zaplacení Vám bude zboží expedováno. Platby předem ze Slovenské republiky je třeba zasílat tak, aby poplatky byly hrazeny typem >Vše plátce< tak, aby na účet dorazila celá hodnota objednávky.

Poskytovatel platební brány

ComGate Payments, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Možnosti platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

• kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Ceny při doručení zásilky

Poštovné a dobírečné je účtováno včetně DPH. Balné je zdarma a není účtováno. V případě objednání zboží v hodnotě nad 3000.- kč není poštovné a dobírečné v rámci ČR účtováno. Přehledně jsou účtováné částky zobrazeny v tabulce uvedené v článku doprava.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ (ZÁRUKA)

o    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174  NOZ).

o    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

o    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

o    Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

o    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

o    V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

o    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem", který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

Odstoupení od smlouvy do 14ti dní od převzetí

1) Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele (nikoliv osobní odběr).

2) Zákazník je povinnen vrátit prodejci poskytnuté plnění do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury, účet kupujícího na který mu bude poukázána částka.

3) Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stav:

  • zboží by mělo být v původním, nepoškozeném obalu
  • nemělo by být používané
  • mělo by být nepoškozené
  • mělo by být být kompletní (včetně příslušenství)

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

4) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, má prodejce nárok na náhradu nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

5) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do  (14ti) pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží zpět zboží, které chce kupující vrátit. Kupní cenu vrátí prodávající kupujícímu bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Kupující souhlasí s tím, že vrácení kupní ceny složenkou není možné. Tímto se vyhovuje §1832 odst. 1 zák. 89/2012 Sb.

6) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7) Zboží by mělo být zasláno řádně zabalené - nejlépe v dalším TVRDÉM obalu tak, jak jste jej obdrželi, doporučeně a pojištěné. Zboží prosím nezasílejte na náklady dodavatele (dobírka), nebude přijato.

Upozorňujeme zákazníky, že zboží je při přepravě Českou poštou značně pomačkáno a nepomáhá ani zabalení do několika vrstev balícího papíru.

8) V případě vrácení zboží je v případě vrácení celé zásilky vráceno jak cena zboží, tak i cena dopravy a doběrečné, v případě vrácení pouze části zásilky, je vrácena pouze částka za zboží, nikoliv poštovné a doběrečné. Částku vracíme na běžný účet v rámci ČR (tuzemský platební styk). V případě požadavku na vrácení složenkou souhlasí odběratel s odečtením poplatku za zaslání složenky (odběratel obdrží o 60 Kč méně).

9) Zákazník je povinnen zboží poslat zpět doporučeně nebo balíkem tak, aby byla zásilka pojištěna a doklad o odeslání je povinnen vždy pečlivě uschovat tak, aby při připadné reklamaci, či ztrátě zasilky byla možnost reklamovat u přepravní společnosti. Dodavatel nenese zodpovědnost za ztrátu zásilky nebo za neuschování dokladu o přepravě balíku (podací lístek, ...).

11) Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující v plné výši.

11) Jednoduchý návod na výměnu nebo vrácení zboží naleznete v článku Jak vyměnit či vrátit.

12) V případě, že zákazník využívá možnosti odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů a jeho zásilka byla dopravena zdarma a součet odebraného zboží klesne pod hranici, kdy je doprava zdarma nabízena, je vrácená částka ponížena o zvolený způsob dopravy.

13) Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

14) Technické parametry webu naleznete v samostatném článku.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

o    V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci (ČOI) za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. ČOI sídlí na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869, internetová adresa - http://www.coi.cz

o    Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

o    Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

o    Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

o    Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

o    Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

o    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečné ustanovení

Všechny odstavce těchto podmínek se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., nebo Obchodním zákoníkem č. 513/ 1991 Sb.

Podmínky užívání internetového obchodu ryby-bzenec.cz

Veškerý obsah těchto stránek (www.ryby-bzenec.cz) je chráněn autorským zákonem, obchodním zákoníkem a jinými zákony. Veškeré texty, obrázky, fotografie, informace o zboží a další informace, které uveřejňujeme na tomto webu jsou duševním vlastnictvím firmy Martin Mička. Jakékoli neoprávněné šíření těchto informací včetně kopírování jsou bez předchozího prokazatelného souhlasu firmy Martin Mička zakázány. Porušením těchto pravidel se vystavujete riziku občanskoprávního, ale i trestněprávního řízení dle příslušných zákonů. Užíváním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Prodejce si vyhrazuje právo změny podmínek bez předchozího upozornění.

Náš web při poskytování služeb využívá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace